Sprawy rodzinne

Porady prawne, pozwy i odpowiedzi na pozew, pisma sądowe i urzędowe, prowadzenie spraw rodzinnych przed Sądem.

 • rozwód bez orzekania o winie
 • rozwód z winy jednego z małżonków lub obojga małżonków
 • alimenty na małoletnie dzieci
 • orzekanie o alimentach dla małżonka rozwiedzionego
 • zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych
 • podwyższenie i obniżenie alimentów
 • uchylenie obowiązku alimentacyjnego przez sąd
 • wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • ustalenie planu opieki rodzicielskiej po rozwodzie
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami (intercyza)
 • podział majątku wspólnego małżonków
 • zwrot wydatków i nakładów pomiędzy majątkami małżonków
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • wykonywanie władzy rodzicielskiej przez rodziców żyjących w rozłączeniu
 • ustalenie kontaktów rodzica z małoletnim dzieckiem
 • miejsce zamieszkania a miejsce pobytu dziecka
 • nazwiska dziecka pozamałżeńskiego
 • sądowe ustalenie ojcostwa
 • zaprzeczenie ojcostwa przez męża matki
 • uznanie dziecka
 • unieważnienie uznania dziecka
 • ustanowienie opieki i zmiana opiekuna prawnego nad małoletnim dzieckiem
 • ustanowienie opieki nad osobą dorosłą
 • przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia
 • separacja
 • zgoda sądu rodzinnego na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka
 • prawo do lokalu mieszkalnego jako przedmiot stosunków majątkowych między małżonkami

Przyjęcia interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

TELEFON: 515 277 243
Kancelaria znajduje się w Łodzi,
ul. Zachodnia 70, lok. Nr 110
(między ul. Więckowskiego a Próchnika)

budynek ZACHODNIA 70 OFFICE